Veelgestelde vragen van bedrijven

Funding Circle

Funding Circle is een wereldwijde online leenplatform dat ondernemers die op zoek zijn naar financiering verbindt met particuliere en institutionele investeerders die hun geld uit willen lenen. Op ons platform kunnen particulieren en bedrijven tegen aantrekkelijke rendementen investeren in de leningen van ondernemers. Zo bouwen we aan een betere financiele wereld voor beide partijen. Meer informatie over onze werkwijze en missie vind je hier.
Funding Circle opereert online en hoeft daardoor geen dure filialen te onderhouden. Daarnaast verzorgen wij rechtstreeks contact tussen ondernemers en investeerders en hoeven we daardoor niet de hoge transactiekosten te maken waarmee traditionele banken te maken hebben. Daarom kunnen wij onze klanten gunstige voorwaarden bieden en is ons proces sneller dan dat van banken. Wij focussen ons op kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), voor wie het bij traditionele banken vaak lastig is of erg lang duurt om toegang te krijgen tot financiering. Onze investeerders kunnen deze ondernemingen helpen groeien en dragen zo bij aan de economie, terwijl ze hier een aantrekkelijk rendement voor terugkrijgen.
Voor de kredietbeoordeling en het beheer van de leningen tijdens de looptijd ontvangt Funding Circle van de investeerders en ondernemers een kleine vergoeding. Als ondernemer betaal je hiervoor, wanneer je ons kredietvoorstel geaccepteerd hebt, een eenmalig tarief bij het afsluiten van een lening. Dit is 2% - 6% van het brutobedrag van de lening, afhankelijk van de looptijd en risicoklasse. Hierbij hanteren we een minimaal tarief van € 750,-. De kosten voor investeerders bestaan uit servicekosten met een hoogte van 1% van de nominalae rentevoet. Deze houdt Funding Circle maandelijks in op de rentebetalingen die de ondernemers doen.
Funding Circle heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) verkregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd in het crowdfunding-register van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle oefent niet het bedrijf van bank uit en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
Onze accountmanagers staan klaar om je vragen te beantwoorden. Onze contactgegevens vind je hier. Mocht je een officiele klacht willen indienen, kun je een mail sturen naar klachten@fundingcircle.com.

Algemene vragen

Je kunt bij Funding Circle een lening aanvragen (zonder het afgeven van zakelijke zekerheden) tussen de € 10.000,-- en € 100.000,-- voor eenmanszaken. Voor B.V.'s en V.O.F.’s bieden wij de mogelijkheid een krediet aan te vragen tot € 250.000,--*. Deze lening kan gebruikt worden voor o.a. de financiering van werkkapitaal of investeringen. Je kunt kiezen voor een looptijd tussen de 6 maanden en 60 maanden.

* Een onderneming met de V.O.F. rechtsvorm kan alleen tot € 250.000,- lenen als de vennoten op verschillende adressen wonen.
 • Snel besluit: indien wij geen aanvullende vragen hebben tijdens de kredietbeoordeling ontvang je binnen 24 uur van ons een kredietvoorstel.
 • Gunstige voorwaarden: Funding Circle is geen bank en heeft geen duur netwerk van filialen dat moet worden onderhouden. Deze besparingen geven we rechtstreeks aan onze klanten door.
 • Onafhankelijk van banken: verbeter je onderhandelingspositie tegenover banken en vermijd tijdrovende gesprekken met bankadviseurs.
 • Maximale flexibiliteit: wij belasten je niet met een boete voor vervroegde aflossing. Als je de lening voortijdig wilt aflossen, is dat bij Funding Circle, anders dan bij banken, geheel kosteloos.
 • Aandacht genereren: profiteer van de aandacht die jouw bedrijfsprofiel met je toestemming krijgt op onze website en andere media. Wij delen graag je succesverhalen.
Bij Funding Circle investeren kleine en grote investeerders die ondernemers willen stimuleren en willen bijdragen aan hun succes. Dit zijn particuliere investeerders die al vanaf € 100,- op ons platform kunnen investeren, maar ook professionele partijen zoals pensioenfondsen, investeringsfondsen, banken en (semi-)overheden.

Zakelijke lening aanvragen

 • De onderneming is gevestigd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De onderneming bestaat minstens 2 jaar.
 • De onderneming heeft een minimale omzet van € 30.000,-- per jaar.
 • Je kunt ten minste 2 volledige jaarrekeningen aanleveren (bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening inclusief toelichting).
 • Je bent als eigenaar/borg woonachtig in Nederland.
 • Je bent bereid privé borg te staan voor de lening.
Funding Circle biedt leningen voor de volgende bedrijfsvormen: eenmanszaak, vennootschap onder firma (V.O.F.) en de besloten vennootschap (B.V.).
Als onderneming of groep kun je maximaal drie leningen tegelijkertijd via het Funding Circle-platform opnemen. Een tweede of derde aanvraag kan in behandeling genomen worden nadat Funding Circle 6 volledige terugbetalingen (hoofdsom + rente) van je eerste en/of tweede lening ontvangen heeft. Als je eerste aanvraag niet is geaccepteerd kun je na 6 maanden wederom een aanvraag doen. Indien de aanvraag wel geaccepteerd was maar er niet voldoende investeerders zijn om je project volledig te financieren, kun je direct na afloop van de financieringsperiode een nieuwe kredietaanvraag doen. Elke nieuwe aanvraag ondergaat de volledige individuele kredietbeoordeling.

We kunnen geen kredietaanbod doen als het bedrijf de financiering wil gebruiken voor:

 • Aankoop van een pand of een stuk grond
 • Financiering van inkomstenbelasting of andere belastingen, met uitzondering van vennootschapsbelasting (VpB) en omzetbelasting (BTW)
 • Herfinanciering van leningen van niet registreerde financiele instellingen
 • Persoonlijke of prive gebruiksdoeleinden
 • Uitkoop van aandeelhouder(s)/vennoot
 • Indien de partij aan wie de lening zou worden verstrekt een bedrijf is dat zelf geld uitleent of financieringen of verzekeringen verstrekt.

We kunnen geen voorstel voor een kredietaanbod doen als het bedrijf minder dan 2 jaar bestaat, onvoldoende omzet, liquiditeitsproblemen of onvoldoende eigen vermogen heeft.

Mocht je verdere vragen hebben over de mogelijkheden tot financiering, neem dan gerust contact met ons op via +31 (0) 20 24 16 885.

Bij het indienen van een kredietaanvraag zijn de volgende documenten vereist:

 • Twee volledige jaarrekeningen (Balans en Winst- & Verliesrekening, incl. toelichting)
 • Bankafschriften (Afgelopen 15 volledige maanden)
 • Meeste recente aangifte van de inkomstenbelasting (van alle borgstellers)
 • Wanneer de onderneming deel uit maakt van een groep: een organogram en geconsolideerde jaarcijfers.

Voor vragen of hulp bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met +31 (0) 20 24 16 885.

De kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld door onze ervaren kredietanalisten, in combinatie met onze kredietmodellen, op basis van de door jou aangeleverde informatie, zoals jaarrekeningen, IB-aangiften en bankafschriften. Daarnaast raadplegen wij externe bronnen, die informatie geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en de eigenaren of aandeelhouders ervan. Funding Circle kijkt met name naar de kasstromen en mogelijkheid tot de terugbetaling van de lening.
Ondernemingen worden bij Funding Circle in 6 risicoclassificaties ingedeeld, van A+ tot en met E. In welke klasse jouw onderneming valt, is afhankelijk van de kans op wanbetaling van de lening. Deze kans wordt bepaald door onze ervaren kredietanalisten op basis van onder andere de jaarcijfers en beschikbare externe informatie.
Op onze website kun je een zakelijke lening aanvragen. Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, neemt een van onze accountmanagers contact met je op. Deze accountmanager zal de aanvraag met je doornemen en de benodigde documentatie bespreken. Je kunt deze stukken ook zelf uploaden aan het einde van de online aanvraag. Hierna wordt de kredietaanvraag gratis door onze ervaren kredietanalisten beoordeeld en krijg je onder normale omstandigheden binnen 24 uur een voorstel voor de lening. De hoogte van de rentevoet hangt af van de kredietwaardigheid van het bedrijf en de gewenste looptijd van het krediet. Als je het aanbod van Funding Circle aanneemt, dan verschijnt jouw lening op ons platform en kan het door geregistreerde investeerders worden bekeken en gefinancierd. De lening wordt vervolgens gedurende 14 dagen weergegeven op ons platform.
Funding Circle vraagt altijd een persoonlijke borgstelling als dekking van de aangevraagde lening. In sommige gevallen wordt ook een zakelijke borgstelling (van een gerelateerde B.V.) gevraagd. We vragen geen zekerheden als verpanding van roerende zaken of een hypotheek op onroerende zaken.
In de regel stelt de bestuurder van de onderneming zich borg. In het geval van een B.V. dient de natuurlijke persoon, die borg staat, in bezit te zijn van minimaal 50% van de aandelen van het bedrijf. Er bestaat de mogelijkheid om twee of meerdere borgstellers te hebben. Deze moeten gezamenlijk meer dan 50% van de aandelen bezitten. In alle gevallen staat iedere borgsteller persoonlijk garant voor de volledige som van de lening.
BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze stichting registreert alle leningen die verstrekt zijn aan consumenten en achterstanden op verstrekte leningen.
Alle leningen die je afsluit worden door iedere geldverstrekker vastgelegd in BKR. Dit wordt ook wel een BKR-registratie genoemd. Hierdoor ontstaat een overzicht van alle leningen die je hebt afgesloten.

Ook betalingsachterstanden die bij de kredieten en leningen horen worden vastgelegd.

Bij Eenmanszaken en V.O.F.’s meldt Funding Circle de lening bij BKR. Dit is een zogenaamde positieve registratie. Bij B.V.'s is deze registratie niet mogelijk. Bijna alle Nederlanders staan geregistreerd bij BKR en de meesten hebben een positieve registratie.

Wanneer je een betalingsachterstand oploopt, is Funding Circle verplicht dit ook te melden bij BKR. Dit is een zogenaamde negatieve registratie. Funding Circle zal je op de hoogte brengen voordat BKR ingelicht wordt.

Na het aflopen van de lening blijft de negatieve registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Lees meer over het Bureau Krediet Registratie op hun website. Op de pagina aangesloten-organisaties kun je ons vinden onder: Funding Circle Nederland BV.

Het is mogelijk om alle gegevens die BKR over je heeft geregistreerd, op te vragen. Dat kan online, via de website van BKR.

Proces van financiering

In de regel worden alle leningen gedurende 14 dagen weergegeven op ons platform. Als na die periode de drempel voor uitbetaling van je zakelijke lening niet is bereikt, dan bepaalt het Funding Circle-team over een eenmalige verlening van de plaatsingsfase met nog eens 14 dagen.
Funding Circle streeft ernaar om uw zakelijke lening volledig te financieren. Als er niet voldoende investeerders worden gevonden, kan er ook een deelbedrag aan je worden uitbetaald. Of dat gebeurt, bepaalt Funding Circle in overleg met jou aan het einde van de financieringsperiode op onze marktplaats.

Aflossing van de lening

De aflossingen worden elke maand rechtstreeks via een incasso afgeschreven van je rekening en automatisch verdeeld onder alle investeerders die jouw lening gefinancierd hebben.
Nee. De maandelijkse aflossingen worden in de regel op de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van jouw onderneming.
Nee. Als je de lening voortijdig (geheel) wilt aflossen, is dat bij Funding Circle, anders dan bij banken, geheel kosteloos.
Als je een betalingstermijn mist, neemt de afdeling collections hierover contact met je op en word je tevens schriftelijk op de hoogte gebracht van de achterstand. Als je de achterstand daarna niet tijdig voldoet, dan brengt Funding Circle incassokosten in rekening. Indien de achterstand tot meer dan 90 dagen oploopt, dan zegt Funding Circle de lening op en dien je het gehele verschuldigde bedrag ineens terug te betalen.
In jouw account vind je onder Mijn Krediet een overzicht van alle maandtermijnen. Hier vind je tevens de uitsplitsing in rente en aflossing. Bij twijfel kun je altijd schriftelijk contact opnemen met onze afdeling collections en recoveries via betaling@fundingcircle.com.
Onze huidige Back-up servicer is Solutus Advisors Limited, 48 Warwick Street, London, W1B 5AW, United Kingdom.

Rente en kosten

De hoogte van de rentevoet hangt af van de kredietwaardigheid van de onderneming en van de gewenste looptijd van de lening. Gedetailleerde informatie over rente, kosten en criteria vind je hier.
Nee. Wanneer je een zakelijke lening bij ons aanvraagt, doen wij kosteloos een vrijblijvend voorstel.
Funding Circle brengt een tarief in rekening voor een geslaagde bemiddeling tussen bedrijven en investeerders. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de looptijd en de risicoklasse van je lening. Dit is 2% - 6% van het brutobedrag van de lening, afhankelijk van de looptijd en risicoklasse. We hanteren daarbij een minimaal tarief van € 750,--. Gedetailleerde informatie over rente, kosten en criteria vind je hier.
Het tarief wordt afgetrokken van het brutobedrag van de lening, voordat dit bedrag naar je rekening wordt overgemaakt. Rekenvoorbeeld: Je lening van € 50.000,-- met een looptijd van 1 jaar is gefinancierd door onze investeerders. Voor de bemiddeling brengen we in dit geval een tarief in rekening ter hoogte van € 1.000,-- (2% van het brutobedrag). Nadat je de kredietovereenkomst hebt ondertekend, wordt het nettobedrag (leenbedrag minus kosten) van € 49.000,-- naar je rekening overgemaakt.
Indien je een betalingsachterstand op een of meerdere leningen hebt, zal de afdeling collections contact met je opnemen en je tevens schriftelijk informeren over de betalingsachterstand. Indien je de achterstand daarna niet tijdig voldoet, dan brengt Funding Circle incassokosten in rekening. De hoogte van deze kosten is wettelijk bepaald en hangt af van de hoogte van de achterstand.

Gegevensbeveiliging en veiligheid

Op ons platform worden de belangrijkste gegevens van jouw onderneming (branche, locatie, rechtsvorm, oprichtingsjaar, aantal medewerkers) en van de lening (doel van de lening, bedrag, looptijd, risicoklasse) weergegeven. Alleen aangemelde investeerders kunnen de naam van de onderneming zien – voor zover je in de aanvraag hebt toegestemd met de weergave van de bedrijfsnaam – en hebben inzage in verdere informatie over de lening en je financiële cijfers. Alle informatie die investeerders kunnen zien, wordt aldus aangegeven in het aanvraagformulier. Bovendien hebben aangemelde investeerders in het beveiligde ledengedeelte de mogelijkheid om een verkorte vorm van de balans en de winst- en verliesrekening te bekijken en als pdf te downloaden. In de regel is deze informatie ook openbaar toegankelijk via de Kamer van Koophandel. Bekijk voor verdere informatie ook ons Privacybeleid.
Transparantie voor ondernemers en investeerders is een kernonderdeel van ons platform. Bovendien helpt openheid bij het winnen van het vertrouwen van investeerders en kan het bijdragen aan bekendheid van je onderneming. Natuurlijk begrijpen wij ook je behoefte aan anonimiteit en daarom bieden we de mogelijkheid om, wanneer dat nodig is, je zakelijke lening ook zonder dat de bedrijfsnaam wordt genoemd online te plaatsen.
Funding Circle is een wereldwijde online leenplatform dat ondernemers die op zoek zijn naar financiering verbindt met particuliere en institutionele investeerders die hun geld uit willen lenen. Op ons platform kunnen particulieren en bedrijven tegen aantrekkelijke rendementen investeren in de leningen van ondernemers. Zo bouwen we aan een betere financiele wereld voor beide partijen. Meer informatie over onze werkwijze en missie vind je hier.

Voor bestaande klanten

Wanneer je een betalingstermijn mist informeren wij je hierover. Zo heb je voldoende tijd om de betalingsachterstand te herstellen en een negatieve registratie bij BKR te voorkomen.
Het is mogelijk om de gegevens die BKR over je heeft verzameld, op te vragen. Dat kan online, via de website van BKR.

Je kunt hiervoor ook bij vrijwel iedere bank in Nederland terecht. Dit hoeft dus niet je eigen bank te zijn. Het duurt ongeveer 5-10 werkdagen om het overzicht met jouw persoonlijk gegevens te ontvangen. Voor meer informatie ga je naar www.bkr.nl.
Het ophogen of het terugstorten van het reeds afgeloste gedeelte van de lening is niet mogelijk. Elke lening dient opnieuw uitgezet te worden bij onze investeerders, voor elke lening dient er dan ook een nieuwe kredietanalyse plaatst te vinden.
Wanneer je een betalingstermijn mist informeren wij je hierover. Zo heb je voldoende tijd om de betalingsachterstand te herstellen en een negatieve registratie bij BKR te voorkomen.
Je kunt dit aanvragen via borrowersrelations@fundingcircle.com. Wij sturen je dan je contract toe.
Nee, dit is niet mogelijk. Termijnafschrijvingen vinden altijd plaatst op de 15de van een maand. behalve als dit een feestdag of weekend is. (Dan zal het termijnbedrag de eerstvolgende werkdag worden afgeschreven). Als je verwacht niet aan een termijnbetaling te kunnen voldoen, neem dan contact op met betaling@fundingcircle.com
Wanneer je een betalingstermijn mist informeren wij je hierover. Zo heb je voldoende tijd om de betalingsachterstand te herstellen en een negatieve registratie bij BKR te voorkomen.
Als je verwacht niet aan je termijnbetaling te kunnen voldoen, laat ons dit dan weten via betaling@fundingcircle.com zodat we samen een oplossing kunnen vinden.
Je kunt een nieuwe lening aanvragen vanaf € 10.000.
Je kunt op een moment maximaal drie verschillende leningen hebben lopen, met een maximum openstaand bedrag van € 250.000
Het aanvragen van een tweede lening is, afhankelijk van je betaalgedrag, mogelijk na 7 maanden.
Als je jouw lening vervroegd wilt aflossen kun je een mail sturen naar betaling@fundingcircle.com. Wij sturen je dan de juiste bankgegevens waar je de aflossing naar kan overboeken.
Nee, het is niet mogelijk om twee leningen te consolideren. Dit blijven twee aparte leningen met eigen investeerders die je afzonderlijk terug betaalt.